Merclinus, Bartholomaeus: Brief an [Caspar Bauhin]. Laingae, 19. Aug. 1621
Inhalt des Dokuments