Frid, Johann Sebastian: Brief an Caspar Bauhin. Padua, 17. Nov. 1588
Inhalt des Dokuments