Nietzsche, Friedrich: . Brief an [Franz Overbeck]. Torino, am 9. Okt[ober] 1888
Content of the document