Nietzsche, Friedrich: . Brief an [Franz Overbeck]. Turin, den 18. Oct[ober] 1888
Content of the document