Marquart, Paul: Brief an Johann Caspar Bauhin. Jenae, 22. Nov. 1640
Inhalt des Dokuments