Pfuhl, Ernst: . Nachlass Ernst Pfuhl (1876-1940). 1876