Godard, Ch.: Ch. (Charles?) Godard, Generalsekretär der Association Franc-Comtoise, an Louis Rollier (1859-1931). 15.05.1909
Inhalt des Dokuments