Heer, A.: A. Heer, Keramiker, an Louis Rollier (1859-1931). 20.09.1904
Inhalt des Dokuments