Heuberger, J. Carl: Carl J. Heuberger an Louis Rollier (1859-1931). 11.06.1908
Inhalt des Dokuments