Heer, A.: A. Heer, Keramiker, an Louis Rollier (1859-1931). 19.02.1909
Inhalt des Dokuments