Heuberger, J. Carl: Carl J. Heuberger an Louis Rollier (1859-1931). 09.07.1908
Inhalt des Dokuments