Kasthofer, Karl Albrecht: Karl Albrecht Kasthofer (1777-1853) an den Staatsrat des Kantons Tessin. 15./(20.). Okt.1845
Content of the document