Hirzel-Escher, Johann Konrad: Johann Konrad Hirzel-Escher (geb. 1805) an Arnold Escher von der Linth (1807-1872). 08.02.1842
Content of the document