Holz, Carl: Carl Holz an Wilhelm Fiedler (1832-1912). 06.04.1905
Contenu du document