Baur & Nabholz: Baur & Nabholz. Johannes Baur, Baummeister (geb. 1831), an Charles David Mayer-Eymar (1826-1907). 09.04.1887
Inhalt des Dokuments