Zwingli, Johann: Johann Zwingli (geb. 1861), Sekretär des Waisenamts der Stadt Zürich, an Professor Albert Heim (1849-1937). 11.03.1907
Contenu du document